Informace o zpracování osobních údajů společnosti Zelená Marína****

Správce:

ACR HOTELS s.r.o.

IČO: 07667248

se sídlem:

Pražská 594

543 01 Vrchlabí​

e-mail: info@zmarina.cz

(dále jen „Správce“)

kontaktní údaje na Správce (jeho zástupce) pro komunikaci ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv subjektů údajů (např. práva na opravu):

e-mail: info@zmarina.cz

tel.: +420 739 003 350

Při zpracování osobních údajů používáme pouze řádně zvolené postupy a též adekvátní způsoby zabezpečení osobních údajů, abychom osobní údaje zpracovávali důvěryhodným a transparentním způsobem v souladu aplikovatelnými právními předpisy, zejména pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) ze dne 27.04.2016, v relevantním znění. Citované nařízení je dostupné např. na webovém portálu EUR-Lex (umožňuje přístup k právu Evropské unie) na URL <https://eur-lex.europa.eu>.

Tímto Vás informujeme, že za účely: reakce na ubytování, či jiné dotazy v kontaktním formuláři v Garni Hotel Zelená Marína**** (dále jen poptávka ubytování) a s tímto související komunikace, a to včetně případných Vašich právních jednání navazujících na tento zájem či s ním souvisejících, bude Správce zpracovávat následující Vaše osobní údaje v rozsahu, v němž mu budou Vámi coby subjektem údajů poskytnuty:

jméno a příjmení
e-mailová adresa
telefonní číslo
adresa

Dovolujeme si Vás informovat, že shora uvedené účely zpracování představují oprávněné zájmy Správce, aby mohl poptávku vyřídit a činit s tímto související nezbytné kroky.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že shora uvedené účely zpracování souvisí se zpracováním osobních údajů, které může být nezbytné k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a eventuálně též bude nezbytné pro plnění na základě smlouvy, jejíž smluvní stranou byste byl(a).

Nedojde-li na základě poptávky či v souvislosti s ní k objednání služby/podpisu smlouvy, jsou osobní údaje zpracovávány za shora uvedenými účely nejvýše po dobu tří (3) let od okamžiku, kdy byly od Vás získány; po dobu delší však tehdy, je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem patrné, že poptávka je pro Vás stále relevantní na základě Vašich sdělení.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Případně poskytovatelé software, služeb a aplikací, které jsou v rámci zpracování osobních údajů Správcem a zpracovateli užívány.

Dovolujeme si Vás informovat, že jako subjekt údajů máte především následující práva:

právo na přístup k osobním údajům, zejména tedy získat od Správce informace, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, pak:

za jakými účely,

kategorie dotčených osobních údajů,

příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,

existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,

právo podat stížnost u dozorového úřadu,

veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,

právo na opravu, resp. doplnění,

právo na výmaz,

právo na omezení zpracování,

právo na přenositelnost údajů,

právo vznést námitku,

právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování,

právo podat stížnost u dozorového úřadu – viz webový portál Úřadu pro ochranu osobních údajů na URL <https://www.uoou.cz>.

Pokud máte pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, máte mimo jiné právo obrátit se na Správce (kontaktní údaje viz výše) nebo na dozorový úřad

– viz webový portál Úřadu pro ochranu osobních údajů na URL <https://www.uoou.cz>.

dne 7. 7. 2022 ve Vrchlabí